Hem
Hagsätra
Boendeinfo
Föreningens stadgar
Ordningsregler
Tvättstuga/Bastu
Renovering av badrum
Ombyggnad i lägenheten
Parkeringar och garage
Snickarbod
Bibliotek
Styrelse
Ekonomisk och teknisk förvaltning
Mäklarinfo
Länkar
Kontakta styrelsen
Övervakningskameror
Logga in

ORDNINGSREGLER FÖR BRF VINTERROSEN

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om inte ordningsreglerna följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Anonyma brev kan inte beaktas eftersom det kan finnas behov av att få närmare förklarat vad brevskrivaren menar. Det vore dessutom ohållbart om man anonymt kan komma med påståenden om grannar som inte går att kontrollera närmare.

Den som vänder sig till styrelsen i någon fråga är naturligtvis garanterad att frågan inte tas upp vidare utan dennas medgivande.


1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten eller någon i styrelsen.

2. Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld.
 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
 • Fyrverkerier får ej användas inom föreningens område.
 • Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
 • Fordon får normalt ej ställas framför husentréerna då de kan hindra framkomligheten för utryckningsfordon. Endast vid kortare tid för i -och- urlastning kan det accepteras att fordon står vid entrén. Föraren skall då finnas tillgänglig vid nödvändig flytt av fordonet.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.

4. Balkonger, altaner
Balkonger/altaner får inte användas för

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • grillning.
 • Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Det ses mycket allvarligt på nedkastade fimpar och annat spridande av skräp. Ta hänsyn till den som bor under dig!

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Tvättstuga
Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet. Barnvagnar och rullatorer skall placeras i avsedda utrymmen. Tänk även på att märka upp det du förvarar i dessa utrymmen, då de annars kan komma att städas bort i samband med höst & vårstädningen

7. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
a) Föreningen sorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade utanför husen. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Grovsoprummet är fn avstängt. El-avfall, Färgburkar och andra kemiska produkter ska lämnas på närmaste miljöstation.

8. Källare och vind
På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

9. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

10. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

11. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Ett sätt att undvika störningar från högtalare kan vara att ej placera sådana direkt på golvet.

12. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

13. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

14. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Bullerstörande arbeten får endast utföras vardagar M-F 7-19.

15. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.


Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 7/2 2006 att gälla fr.o.m. den 1/3 2006

En mindre uppdatering gjordes 17/5 2011 efter beslut på 2010års stämma.

• KONTAKT • Brf Vinterrosen • Vintrosagatan 5-7 • 124 73 Bandhagen • www.vinterrosen.seinfo@vinterrosen.se
Provided by Webforum